Jak zameldować się we Włoszech.

utworzone przez

Formalności w przypadku pobytu do 3 miesięcy

Pobyt na terenie Włoch maksymalnie do 3 miesięcy nie wymaga od nas skomplikowanych formalności. Należy jedynie pamiętać o obowiązku meldunkowym w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu. Z pewnością spotkałeś się z tym podczas wakacji na ziemi włoskiej, kiedy podczas pobytu w hotelu, kwaterze Airbnb, na campingu – administracja obiektu poprosiła Cię o dokument tożsamości. Tym sposobem obowiązek sformalizowania krótkoterminowego pobytu został spełniony.

Obywatel polski powinien posiadać i okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) wydany przez właściwy urząd kraju pochodzenia, który będzie ważny w dniu wyjazd z kraju.

Z uwagi na istniejący we Włoszech obowiązek meldunkowy, włoski host (bądź też osoba innej narodowości, legalnie przebywająca we Włoszech) goszczący w swoim domu cudzoziemca, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w ciągu 48 godzin. Jak i gdzie musi to zrobić? Zgłasza to w miejscowej policji (Commissariato della Polizia di Stato) wraz z podaniem dokładnego adresu oraz danych osoby z zagranicy.

Co ważne – obywatele Unii i ich rodzina nie mają prawa do świadczeń opieki socjalnej (m.in. zasiłków rodzinnych, dodatków macierzyńskich, etc.) w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu we Włoszech. Nie dotyczy to szczególnych przypadków w ramach wykonywanej działalności lub na mocy odrębnych przepisów.

Zalegalizowanie pobytu we Włoszech powyżej 3 miesięcy

Legalny pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga od nas nieco więcej formalności. Jako polski obywatel (lub innego kraju Unii Europejskiej) należy zgłosić się do Urzędu Gminy (Ufficio del Comune) właściwego dla miejsca pobytu z wnioskiem o wpis do rejestru mieszkańców (iscrizione anagrafica). Warunkiem uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów, które potwierdzają jedną z poniższych opcji:

• Legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch.

• Posiadanie środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej, a także posiadanie ubezpieczenia na wypadek leczenia.

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie jest wystarczającym ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, dlatego trzeba wykupić prywatną polisę zdrowotną lub zarejestrować się odpłatnie w Servizio Sanitario Nazionale, jeśli region w którym przebywamy daje taką możliwość. W przypadku emerytów i pozostałych osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, uznawany jest formularz S1, wydawany przez NFZ.

Kwota, jaką należy wykazać (wystarczy: zaświadczenie o pobieraniu emerytury, zeznanie podatkowe, informacja na temat posiadanych papierów wartościowych, poręczenie, książeczka oszczędnościowa, wyciąg z konta bankowego) to:

  • Euro 6.085,63 – Wnioskodawca + 1 osoba z rodziny
    W przypadku braku zatrudnienia lub pobytu we Włoszech celem nauki lub szkolenia, środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu, obliczamy na podstawie rocznej kwoty zasiłku socjalnego w stosunku do liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu.

Istnieje wyjątek od powyższych dokumentów – opisany przez art. 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Republiki nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r. (tzw. oświadczenia własne).

• Naukę w zarejestrowanych szkołach i ośrodkach oraz posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania we Włoszech siebie i swojej najbliższej rodziny bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

 Zatem musimy udokumentować fakt nauki i ubezpieczenia zdrowotnego albo podjęcia legalnego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania środków finansowych na życie i podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu pokrywającego koszty leczenia.
Po udokumentowaniu jednego z powyższych wymogów przez polskiego/unijnego obywatela, wpisowi do rejestru osób zameldowanych podlega on sam, a także jego małżonek, pozostające na utrzymaniu dzieci (do ukończenia 21 roku życia) oraz rodzice.  

W momencie składania wniosku o zameldowanie, wydawane jest potwierdzenie dokonania tej czynności (ricevuta d’iscrizione anagrafica). Spełnia ono rolę tymczasowego pozwolenia na pobyt.

Do wniosku meldunkowego należy dołączyć:

1) ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia, ważny w dniu wyjazdu z kraju);

2) włoski numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale), wydany przez włoski urząd podatkowy (Agenzia delle Entrate);

3) oświadczenie o miejscu zamieszkania;

4) potwierdzenie uzyskiwania dochodów z umowy o pracę (również emerytury lub renty), posiadania odpowiednich (wymaganych ustawą) własnych środków finansowych, bądź ewentualnie ważną umowę o pracę z określonymi numerami identyfikacyjnymi ubezpieczenia społecznego INPS i INAIL, lub tzw. lettera di assunzione, czyli deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia, a także zawiadomienie o zatrudnieniu wysłane przez pracodawcę do kompetentnego terytorialnie Biura Pośrednictwa Pracy (comunicazione al Centro per l’impiego).

Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców, obywatel polski/unijny otrzyma włoski dowód osobisty (carta d’identità). Co ważne, dokument ten nie jest jednak wystarczający, aby móc legalnie przekroczyć granicę Włoch (documento non valido per espatrio). 

Okres zameldowania, wydany przez miejscowy urząd jest taki sam, jak udokumentowany we wniosku okres spełniający warunki meldunkowe. Obywatele Unii Europejskiej przebywający legalnie oraz co ważne, nieprzerwanie na terenie Włoch przez 5 lat, automatycznie uzyskują prawo stałego pobytu (diritto al soggiorno permanente).

Ubezpieczenie zdrowotne we Włoszech

Po otrzymaniu dokumentu poświadczającego zameldowanie, należy zgłosić się do przychodni zdrowia i złożyć wniosek o wydanie włoskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (tessera sanitaria). Tam też będziemy poproszeni o wybór lekarza rodzinnego (medico di famiglia). Warto zdecydować się na lekarza w miarę blisko miejsca zamieszkania. Decyzję w każdej chwili można zmienić, także bez obaw, jeśli po wizycie lekarz nie będzie nam odpowiadał. 

Odmówienie zameldowania przez administrację

Warto zaznaczyć, że jeśli wnioskodawca nie spełni wymogów formalnych, to odpowiednie Biuro Ewidencji Ludności (Ufficio Anagrafe) ma prawo odmówić wpisu do rejestru. Istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji do Sądu. Z uwagi na wolno działające urzędy włoskie lepiej jest zadbać o spełnienie wszystkich wymogów formalnych już na etapie składania wniosku.

 

SŁOWNIK WAŻNYCH POJĘĆ:

Agenzia delle Entrate włoski Urząd Podatkowy.

Agenzia di Tutela della Salute Przychodnia zdrowia.

Carta d’identità italiana włoski dokument tożsamości.

Codice Fiscale to odpowiednik naszego numeru PESEL, czyli włoski numer podatkowy. Jest potrzebny przy załatwieniu wielu formalności: przy podpisywaniu umowy o pracę, założenia konta w banku itd.

Commissariato della Polizia di Stato miejscowy Komisariat Policji. 

Comunicazione al Centro per l’impiego Biuro Pośrednictwa Pracy.

Comunicazione di Ospitalità deklaracja (hosta) osoby goszczącej obywatela polski/UE w swoim domu.

Documento non valido per espatrio dokument nie upoważniający do przekroczenia granicy.

Domicilio deklaracja miejsca pobytu – nie jest to odpowiednik zameldowania.

Diritto al soggiorno permanente prawo stałego pobytu.

Iscrizione anagrafica rejestr mieszkańców.

Medico di famiglia lekarz rodzinny.

Residenza meldunek.

Ricevuta d’iscrizione anagrafica potwierdzenia złożenia wniosku o zameldowanie.

Tessera sanitaria włoska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Ufficio Anagrafe Biuro Ewidencji Ludności.

Ufficio del Comune Urząd Gminy.

 

Może chcesz się dowiedzieć więcej?